Islahuddin, I., Tawandorloh, K.-A. dan Chema, A. (2020) “Konflik Sosial dalam Hikayat Patani: Kajian Sosiologi Sastra”, Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 13(2), hlm. 198–215. doi: 10.30651/st.v13i2.5026.