Jannah, I. Q. (2023) “Analisis Makna Konotatif pada Leksem “Kampret” dalam Grup Telegram Diskusi Skincare”, Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 16(1), hlm. 115–130. doi: 10.30651/st.v16i1.13499.