ISLAHUDDIN, Islahuddin; TAWANDORLOH, Ku-Ares; CHEMA, Adareena. Konflik Sosial dalam Hikayat Patani: Kajian Sosiologi Sastra. Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 198–215, 2020. DOI: 10.30651/st.v13i2.5026. Disponível em: https://journal.um-surabaya.ac.id/Stilistika/article/view/5026. Acesso em: 20 jul. 2024.