Islahuddin, I., Tawandorloh, K.-A., & Chema, A. (2020). Konflik Sosial dalam Hikayat Patani: Kajian Sosiologi Sastra. Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 13(2), 198–215. https://doi.org/10.30651/st.v13i2.5026