(1)
Islahuddin, I.; Tawandorloh, K.-A.; Chema, A. Konflik Sosial Dalam Hikayat Patani: Kajian Sosiologi Sastra. STILISTIKA 2020, 13, 198-215.