Alfan, Ahmad Thoriq, Marliyah Marliyah, Alya Ratu Balqis, Bagus Mulya Pratama, Nurul Adilla, and Putri Oktavia. 2023. “Community Economic Empowerment Based on Local Wisdom: Cimpa Culinary Khas Karo”. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 8 (1). https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.15117.