ALFAN, Ahmad Thoriq; MARLIYAH, Marliyah; BALQIS, Alya Ratu; PRATAMA, Bagus Mulya; ADILLA, Nurul; OKTAVIA, Putri. Community Economic Empowerment Based on Local Wisdom: Cimpa Culinary Khas Karo. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, [S. l.], v. 8, n. 1, 2023. DOI: 10.30651/jms.v8i1.15117. Disponível em: https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/15117. Acesso em: 25 jul. 2024.