Alfan, A. T., Marliyah, M., Balqis, A. R., Pratama, B. M., Adilla, N., & Oktavia, P. (2023). Community Economic Empowerment Based on Local Wisdom: Cimpa Culinary Khas Karo. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(1). https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.15117